Regulamin zajęć i toru

Postanowienia ogólne

Właścicielem toru dla modeli rc jest ATS S.C. z siedzibą w Wałbrzych 58-316 przy ul. Basztowa 25/6, zarejestrowaną w Wałbrzych, Polska pod numerem 2022, NIP: 886-27-62-396, zwaną dalej Organizatorem.

 1. Tor dla modeli rc mieści się na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia przy ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu, budynek nr 10 na I piętrze.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z toru dla modeli rc, zakres odpowiedzialności Organizatora, prawa i obowiązki Użytkownika i Widza oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:

Użytkownik - osoba obsługująca model rc,
Widz - osoba obserwująca


§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Przed wstępem na tor Użytkownicy i ich opiekunowie powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z toru jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Tor jest przeznaczony wyłącznie dla modeli elektrycznych off-road w skali 1:18, 1:16 i 1:14.
 4. Chęć korzystania z toru, czy uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić osobiście, drogą mailową czy telefonicznie.
 5. Terminy i godziny zajęć ustalane będą przez Organizatora i publikowane na stronie internetowej www.rcwalbrzych.pl.
 6. Korzystanie z Toru jest odpłatne ( ceny wg obowiązującego cennika ).
 7. Tor posiada bezpieczenie OC.
 8. Z toru korzystać mogą osoby od 5 roku życia jednakże dzieci do lat 10, mogą przebywać na terenie Obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny obsługiwać model w obecności opiekuna.
 10. Na terenie toru zabrania się palenia tytoniu, jazdy i przebywania osobom znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.
 11. Zabrania się wnoszenia na obiekt alkoholu oraz opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 12. Za rzeczy pozostawione, zagubione czy skradzione na terenie Obiektu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§ 2 Prawa i obowiązki Użytkownika i Widza
 1. Użytkownik korzystający z aparatury innej niż 2,4 GHz powinien upewnić się, że częstotliwość jego nadajnika nie będzie zakłócała pracy innym Użytkownikom.
 2. Korzystanie z toru odbywa się na pełną i własną odpowiedzialność co Użytkownik i Widz przyjmuje do wiadomości.
 3. Użytkownik, który po raz pierwszy będzie jeździł modelem rc zobligowany jest odbyć instruktaż jazdy po torze i obsługi aparatury u Organizatora.
 4. Jazda po torze odbywa się pod nadzorem Organizatora w związku z tym każdy uczestnik zabawy zobowiązany jest do zastosowania się do jego poleceń.
 5. Użytkownik i Widz zobowiązany jest do utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie toru i wokół niego, korzystania ze sprzętu dostępnego na terenie Toru zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Użytkownik czy Widz, który poprzez nie zastosowanie się do niniejszego regulaminu wyrządzi szkodę w infrastrukturze toru, w modelu innego uczestnika lub w modelu wypożyczonym od Organizatora zobowiązany jest niezwłocznie do naprawienia szkody finansowo lub technicznie.
 7. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 8. Zakazane jest chodzenie po torze, za wyjątkiem Użytkowników i Organizatora w sytuacjach awaryjnych.
 9. Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych Użytkowników.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do poruszania się po obiekcie w zmiennym, czystym obuwiu.
 11. Użytkownik wypożyczając model od Organizatora zobowiązuje się do korzystania z modelu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 12. Osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć model wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony model.
 13. Widz może przebywać na terenie obiektu jedynie w miejscu wyznaczonym.

§ 3 Odpowiedzialność i Prawa Organizatora
 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia modeli użytkowników Toru powstałe podczas jazdy, za zderzenia i kolizje na trasie toru.
 2. Organizator ma prawo usunąć z terenu Obiektu osobę, która narusza porządek publiczny, uporczywie ignoruje postanowienia niniejszego Regulaminu, polecenia Organizatora czy obsługi toru jak i zagraża bezpieczeństwu innym uczestnikom zabawy.

§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Organizator umieszcza Regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich oraz na stronie internetowej www.rcwalbrzych.pl.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015.09.20.