Regulamin

Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu internetowego www.RCWalbrzych.pl jest Kajetan Dudczak i Eryk Dudczak.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.RCWalbrzych.pl, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Użytkownik korzystając z serwisu www.RCWalbrzych.pl potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
Administrator - właściciel serwisu internetowego www.RCWalbrzych.pl,
Regulamin - dokument określający zasady korzystania z Serwisu www.RCWalbrzych.pl.


§ 1 Odpowiedzialność właściciela serwisu
 1. Treści znajdujące w Serwisie www.RCWalbrzych.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.
 2. Administrator nie jest i nie będzie stroną ani pośrednikiem w ewentualnym konflikcie między Podmiotem a Użytkownikiem.

§ 2 Polityka prywatności
 1. Administrator www.RCWalbrzych.pl kieruje się bezpieczeństwem i dobrem Użytkowników i Podmiotów w związku z powyższym nie sprzedaje i nie przekazuje zgromadzonych danych poza przypadkami:
  • na wyraźne życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Serwis www.RCWalbrzych.pl nie służy do wymiany informacji niejawnych.
 3. Serwis www.RCWalbrzych.pl zastrzega sobie prawo do zdjęć umieszczonych w galerii, że są naszą wyłączna własnością i kopiowanie bez naszej zgody surowo zabronione!

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Działania, które mogą doprowadzić do zawyżania lub zaniżenia Ocen określonego Podmiotu w Serwisie www.RCWalbrzych.pl są niedozwolone.
 2. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób kopiować i zmieniać danych znajdujących się w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu www.RCWalbrzych.pl możliwe jest jedynie przy użyciu przeglądarki internetowej.
 4. Bez zgody Serwisu zabronione jest wykorzystywanie programów które automatycznie pobierają zawartość Serwisu.
 5. Administrator Serwisu www.RCWalbrzych.pl w każdej chwili może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownikowi z tego powodu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

§ 4 Postanowienia końcowe

Serwis www.RCWalbrzych.pl nie gwarantuje zgodności zamieszonych w nim informacji i zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie pod adresem: www.RCWalbrzych.pl w zakładce REGULAMIN.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015.01.01.