Regulamin

Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu internetowego www.RCWalbrzych.pl jest ATS S.C. z siedzibą w Wałbrzych, 58-316 przy ul. Basztowa 25/6, zarejestrowaną w Wałbrzych, Polska pod numerem 2022, NIP: 886-27-62-396, zwaną dalej ATS S.C..

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.RCWalbrzych.pl, zakres odpowiedzialności ATS S.C. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Użytkownik korzystając z serwisu www.RCWalbrzych.pl potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Definicje

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
Administrator - właściciel serwisu internetowego www.RCWalbrzych.pl,
Reklama - rodzaj promocji towaru lub usługi konkretnego Podmiotu,
Reklamodawca - Podmiot zlecający opublikowanie Reklamy,
Regulamin - dokument określający zasady korzystania z Serwisu www.RCWalbrzych.pl.


§ 1 Odpowiedzialność właściciela serwisu
 1. Treści znajdujące w Serwisie www.RCWalbrzych.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.
 2. Administrator nie jest i nie będzie stroną ani pośrednikiem w ewentualnym konflikcie między Podmiotem a Użytkownikiem.

§ 2 Polityka prywatności
 1. Administrator www.RCWalbrzych.pl kieruje się bezpieczeństwem i dobrem Użytkowników i Podmiotów w związku z powyższym nie sprzedaje i nie przekazuje zgromadzonych danych poza przypadkami:
  • na wyraźne życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Serwis www.RCWalbrzych.pl nie służy do wymiany informacji niejawnych.
 3. Serwis www.RCWalbrzych.pl zastrzega sobie prawo do zdjęć umieszczonych w galerii, że są naszą wyłączna własnością i kopiowanie bez naszej zgody surowo zabronione!

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Działania, które mogą doprowadzić do zawyżania lub zaniżenia Ocen określonego Podmiotu w Serwisie www.RCWalbrzych.pl są niedozwolone.
 2. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób kopiować i zmieniać danych znajdujących się w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu www.RCWalbrzych.pl możliwe jest jedynie przy użyciu przeglądarki internetowej.
 4. Bez zgody Serwisu zabronione jest wykorzystywanie programów które automatycznie pobierają zawartość Serwisu.
 5. Administrator Serwisu www.RCWalbrzych.pl w każdej chwili może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu bez ostrzeżenia, a Użytkownikowi z tego powodu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.

§ 4 Zasady zamieszczania reklamy
 1. Zamieszczenie reklamy na portalu www.ranking.walbrzych.pl jest odpłatne, cennik reklamy jest dostępny pod adresem: .
 2. Kwoty podane w cenniku są kwotami netto, nie zawierają podatku VAT.
 3. Termin płatności faktury wynosi 14 dni, licząc od dnia wystawienia faktury przez ATS S.C.. Faktura wystawiona będzie w ciągu 3 dni od dnia umieszczenia Reklamy w Serwisie www.RCWalbrzych.pl.
 4. Banery reklamowe są sprzedawane na określony czas.
 5. Banery reklamowe są wyświetlane w sposób ciągły nieprzemienny.
 6. Administrator Serwisu www.RCWalbrzych.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, wyłączną odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca.
 7. Reklamodawca oświadcza, że zamieszczane Reklamy w Serwisie nie będą naruszały:
  • dobrych obyczajów,
  • obowiązującego prawa m.in przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktykach handlowych,
  • zasad współżycia społecznego,
  • praw osób trzecich m.in praw autorskich i pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe i praw osobistych (prawa do wizerunku).
 8. Administrator Serwisu www.RCWalbrzych.pl - w każdej chwili - ma prawo odmówić publikacji reklamy w przypadku gdy:
  • przez zamieszczenie reklamy naruszone zostały interesy właściciela Serwisu www.RCWalbrzych.pl,
  • następują opóźnienia w dokonaniu zapłaty za reklamę umieszczone w Serwisie www.RCWalbrzych.pl,
  • naruszają postanowienia § 4 punkt 6.
 9. Reklamodawca zobowiązuje się naprawić Administratorowi Serwisu wszelką szkodę, wynikającą ze skierowaniem przeciwko Administratorowi Serwisu roszczeń z tytułów określonych $ 4 punkt 6.
 10. Administrator nie jest i nie będzie stroną ani pośrednikiem w ewentualnym konflikcie między Podmiotem a osobą posiadającą prawa autorskie.

§ 5 Postanowienia końcowe

Serwis www.RCWalbrzych.pl nie gwarantuje zgodności zamieszonych w nim informacji i zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie pod adresem: www.RCWalbrzych.pl w zakładce REGULAMIN.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015.01.01.